REGULAMIN  USPRAWIEDLIWIANIA  NIEOBECNOŚCI  UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 1. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności uczniów na drukach szkolnych, które wydawane są przez wychowawców na pierwszych zebraniach w każdym semestrze (druki są dostępne także na stronie internetowej szkoły - www.zsp1.eu).

 2. Druki usprawiedliwień należy wykorzystywać w przypadku nieobecności ucznia z innych przyczyn niż choroba. W przypadku choroby uczeń powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

 3. Na pojedynczym druku usprawiedliwienia można usprawiedliwić maksymalnie 3 dni nieobecności.

 4. Nieobecności uczniów można usprawiedliwiać do dwóch tygodni wstecz. Usprawiedliwienia wcześniejszych dni nie będą przyjmowane.

 5. W przypadku wykorzystania 3 druków w semestrze, rodzice mają obowiązek osobistego usprawiedliwiania pozostałych nieobecności.

 6. Uczeń usprawiedliwia absencję u wychowawcy klasy najpóźniej na pierwszej godzinie wychowawczej po okresie nieobecności w szkole. Podstawą usprawiedliwienia jest zaświadczenie lekarskie lub druk usprawiedliwienia szkolnego.

 7. O przewidywanej nieobecności spowodowanej np. wizytą lekarską, komisją wojskową, ważną uroczystością rodzinną uczeń powinien poinformować wychowawcę klasy przynajmniej jeden dzień wcześniej przynosząc usprawiedliwienie.

 8. Wychowawca może usprawiedliwić 3 godziny nieobecności ucznia w semestrze, jeśli uzna, że powód absencji jest racjonalny i wiarygodny (np. kłopoty komunikacyjne).

 9. Nie usprawiedliwia się godzin nieobecności będących w środku planu lekcji, gdy nie były one wcześniej zgłoszone wychowawcy. Takie godziny (ucieczki z wybranych lekcji) od razu traktowane są jako nieusprawiedliwione.

 10. Wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie indywidualne zwolnienia ucznia na ustalonej stronie, kontrolując liczbę dostarczonych druków (maksymalnie 3 w semestrze).

 11. Wszystkie godziny nie usprawiedliwione wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nieusprawiedliwione.

Druk usprawiedliwienia do samodzielnego wydrukowania (plik PDF)

 

UWAGA: Rodzice uczniów niespełniających obowiązku nauki mogą zostać ukarani płatnym upomnieniem (zobacz przepisy). Uczniowie notorycznie wagarujący mogą zostać skreśleni z listy uczniów (zobacz przepisy).