Oznaczenia w dzienniku elektronicznym

        Znaczenia skrótów przy frekwencji:

?    - nauczyciel wpisał temat i nie sprawdził jeszcze frekwencji,

·    - obecność na zajęciach,

    - uczeń jest nieobecny na zajęciach i nieobecność jest nieusprawiedliwiona,

u    - nieobecność usprawiedliwioną (zmiany dokonuje wychowawca po otrzymaniu usprawiedliwienia !!!),

s    - uczeń spóźnił się na zajęcia,

nu - nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych np. gdy uczeń reprezentuje szkolę w zawodach sportowych, konkursach (wpisu dokonuje wychowawca).

z   - uczeń zwolniony z odbywania zajęć, czyli zwolniony z wychowania fizycznego (wpisu dokonuje wychowawca - zwolnienia i czasowe nieobecności),

k    - uczeń na kursie zawodowym (wpisu dokonuje wychowawca - zwolnienia i czasowe nieobecności),

nr - uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii (wpisu dokonuje wychowawca - zwolnienia i czasowe nieobecności),

pz  - 4-tygodniowa praktyka zawodowa dla uczniów klasy III T (wpisu dokonuje wychowawca - zwolnienia i czasowe nieobecności, dla uczniów na praktyce),

nw - uczeń nie uczęszcza na wychowanie do życia w rodzinie (wpisu dokonuje wychowawca - zwolnienia i czasowe nieobecności).

Dla ocen przyjęto następujące skróty:

S    - sprawdzian - waga 5 (nauczyciele mogą numerować sprawdziany np S1, S2),

Sp  - poprawa sprawdzianu,

K   - kartkówka - waga od 1 do 3,

O   - odpowiedź,

 - aktywność,

PD - praca domowa

PNL - praca na lekcji,

R   - referat,

D   - dyktando.

Nauczyciele dla ocen mogą używać jeszcze innych skrótów wynikających ze specyfiki zajęć. Po najechaniu kursorem na ocenę wyświetli się dokładniejszy opis oceny i data jej wystawienia. W miejscu na ocenę mogą się pojawić komentarze, np. nb - informacja o nieobecności, gdy inni uczniowie zostali ocenieni, u gdy uczeń był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych.